Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

0331_61_01_.jpg

Mishandeling met colf, 1662

Mishandeling, met een mes en een colf, 27 december 1662

Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena. 61-0331 Oud-rechterlijk archief, Woudrichem, 1579-1811. Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
F. Rechtspraak in criminele zaken
II. Processtukken

Transcriptie
verzorgd door Mirjam Ottevanger van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden

Blad 1:
Coram Vande Graeff en Messelman
Den 27 december 1662.
Jacob Claessen de soon van Claes Jorisen Claes tot Ghiessen ande Molenwerff hebben Denis Tonnissen van Heusden carreman hebben den voorleden nacht tusschen twaelff en een uur die ten huijse van Jan Bevers [?] was gelogeert aengetroffen. Namen eerst de car die voort huijs stont en brachtense achter de k… [?] ende so als hijt wederom woude haelen so quam Jacob Jorissen met een mes ende […] met een colff II flo sneden eerst een snee in sijn lincken arm ende noch op sijn hant bij vele alles afsniden ende voort den anderen [in de marge: en kleeden off roet] met een colff op sijn hersenen dat het tot op de pan toe is doir geslagen.
Hebben nae vier andere personen die hem quamen helpen mede doen loopen, [...] halen moeten ontloipen. [in de marge: om de kar op de pleck te weder te brengen in lagen van dat hij geslagen werd]
Verclaerde noijt eenige woorden dien naest ofte te voren gehad te hebben, mair dat sij buiten huijs waeren ende segel [?] selen hen verbreecken.
De carreman verclaert dat hij hen vraegde hoe dat mannen doot sij souden daerop te antwoorden seijde segelen [?] stavast.
Nota dat dese twee, te weten Jacob Jorissen ende Claes, de car eerst wegh genomen hadden en so ras als de karreman uijtquam hem so aenranden.
Nota dat doen sij de carreman so hadden gequetst ende hij ter neder geslagen was, ende die andere wegh gelopen waeren dat sij de car verder voirt huijs hebben gebracht.
Den een was den secretaris knecht tot Rijswijck.

Blad 2:
Jacob Claessen verclaert bij solemnele eede dat hij wel opden dijel is geweest, maar dat hij noch de car heeft verplaetst ofte helpen verplaetsen [in de marge: off te weten dat hij verplaetst werde] off dat hij soude een mes getrocken hebben off den colff inde hant gehouden hebben veel min ymant gequetst hebben den avont off nacht noch ymant in […] gemoyt te hebben ende niet te weten dan Claes de man van IJff dan yemant gequetst off met de colff geslagen hebben.
Jacob Claessen verclaert bij solemnelen eede vant boven geschrevene nijet weeten dan alleen dat hij as Claes de man van Yff [in de marge: Denijs Thonissen van Heusden karman] de snede door sijn cleeren achter op sijnen lickeren arm heeft gegeven.
Jacob Claes verclaert b bekent voor schepenen dat hij de sneede door den rock ofte cleeren [in de marge: van Denijs Thonissen van Heusden karman] achter op zijnen lickeren arm heeft gegeven als oock door de beijde de zijns Denijs handen.

Blad 3:
Jacob Claes verclaert bij solemnelen eede vant gevecht niet te weeten dan dat hij aen Denijs Thonisz van Heusden karman de sneede sijn tevoren achter door sijn cleeren op zijnen lickeren arm heeft gegeven, en dat hij Claes Gijsberts IJven man geen kolff heeft sien hebben daer mede Denijs Thonisz op sijn hooft is geslagen.
Jacob Claes verclart bij solemnelen eede vant gevecht nijet anders te weeten dan dat hij nae Denis Thonisz van Heusden kardman met sijn mes heeft gesneden zonder te weeten wie hem karman met een kolff op zijn hoft heeft ge- slagen ofte geen kolff gesien te hebben en oock niet te weeten wie zijn karmans kar verplaets heeft.

Claes Gijsbertsz verclart bij solemnelen eede.

Bron: Do Smit (document), Mirjam Ottevanger (transcriptie)


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie