Webmuseum Colf & Kolf
Click for large image

zinnebeelden_.jpg

Leerzaame zinnebeelden, 1725

Leerzaame zinnebeelden met historische-, natuur- en zedekundige aantekeningen, door R:V.L. (= Roeland van Leuve). 1725

Met plaaten (= kopergravures)

Te Amsterdam, By H: Bosch, Boekverkooper over het Meisjes Weeshuis.

Met Privilegie

In de bijlage zijn opgenomen:
• XVIII. Zinnebeeld op een Kaatsbal (p. 93 - 96)
• XXIII. Zinnenbeeld op een Kolfbaan (p. 115 - 118)

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Click for large image

9cb4e54_.jpg

Plakkaat 1738

Vernieuwinge van de CLIVste burgerlijke keure, inhoudende verbodt tegen 't slaan van ballen met kolven, in 1738 uitgevaardigd te Leiden. De datum van uitvaardiging is in handschrift toegevoegd: 13-01-1738.

Koninklijke bibliotheek, Den Haag (396 A 28 [3])

Bron: Do Smit

Click for large image

2631_.jpg

'De Baen' te Haarlem, 1738

Plattegrond Haarlem, "Harlemum vulgo Haerlem", Johannes Covens, Cornelis Mortier, 1738

Rechts in het midden zien we ingetekend 'De Baen', het stuk grond dat hertog Ruwaard Aelbrecht van Beieren (1336 - 1404) op 20 februari 1390 per charter schonk aan de bevolking om te kunnen colven. Zie tijdvak 1200 - 1450 onder Documenten.

Antieke gravrue. Zeldzame 'laatste' uitgave van de folio kaart van de stad met de gebouwen in opstand gegraveerd. Covens en Mortier gebruikten hiervoor de koperplaten en kaartafdrukken van hun voorgangers, waaronder Janssonius, Blaeu en de Wit. Ze stonden bekend om hun duurzaam gebruik van oude koperplaten en afdrukken door deze aan te passen dan wel te 'verbeteren'. De stadsplattegronden werden veelal op verzoek van de klant ingebonden en maakten een integraal onderdeel uit van hun uitgebreide cartografisch uitgavefonds met een wereldwijde beklanting.

Verschenen in: Composiet Stedenboek. Herkomst: Collectie Baron Antonio Lopes Suasso Diaz da Fonseca. Da Fonseca (1776-1857) werd geboren in Amsterdam en was van Portugees Joodse afkomst. Hij was ondermeer werkzaam als Kapitein in het Engelse leger. In 1831 werd hij in de adelstand opgenomen. De familie da Fonseca nam een vooraanstaande positie in de Europese geschiedenis in. Zo was een voorvader van da Fonseca een afgevaardigde van Karel II en diens zoon ondersteunde in financiële zin Willem van Oranje bij zijn vertrek naar Engeland.

Kopergravure, ongekleurd. 45 x 53 cm. Geen middenvouw, brede marges. Verso geen tekst

Bron: Cartografisch Antiquariaat Edward Wells, Do Smit

Click for large image

X78893---206893_.jpg

Plattegrond Maliehuis Utrecht, 1755 - 1765

Plattegrond van de begane grond van het Maliehuis te Utrecht, met links de kolfbaan gelegen achter de Sosieteijtkamer.

Tekst in de kolfbaan:
• 21 Voete (breedte)
• De kolfbaan moet lang seijn op al 90 Voete (lengte)
De Utrechtse stadsvoet (= 10 duim) bedroeg 0,268 m (bron: Meertens Instituut)

Anonieme tekening uit ca. 1760. Een van een reeks van vier tekeningen (nrs. 206893-206896).

Het Utrechts Archief, Utrecht (206893)

Bron: Do Smit

Click for large image

Keuren_1764.jpg

Keur Haarlem, 1764

Keuren over allerhande zaaken uit 1764.

Inleidende tekst:
Publicatie, waarby word geinterdiceerd, het approprieeren van Overdekte Kolf-Baanen, zonder alvorens daartoe te hebben verkreegen Consent van de Heeren Burgeneesteren dezer Stad; alsmede het Borgen of Crediteeren door Herbergiers en Tappers, van Luyden ter zaake van by hun verteerde Drinkgelagen; van den 16 van July 1764.

De keur behandelt verder de noodzaak tot het verkrijgen van instemming vooraf door de burgemeester voor het bouwen van een overdekte kolfbaan, danwel het overkappen van een nog open kolfbaan. Dit omdat het gebruik van deze banen tot in de kleine uurtjes kan doorlopen en kennelijk regelmatig aanleiding geeft tot openbare dronkenschap in de nacht en tot ontwrichting van huisgezinnen.

Bron: Stichting Early Golf

Click for large image

Alkmaar_web.jpg

Alkmaarder Houte, 1765

Alkmaarder Houte, met de daar in liggende Woon en Tuin huizen, Pleizier en Warmoeziers tuinen, Boom en Bloem kwekerijen, Boerewoningen, Landerijen, enz.
Met goedvinden van hunne Ed. Gr. Achtb. de Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Alkmaar naauwkeurig gemeten en geteekend door A. van Panders, Stads Timmerbaas. A° 1765.

Op deze prachtige en gedetailleerde kaart zijn in totaal vier kolfbanen ingetekend (kenmerk 'g'):
- Een open baan in de linker onderhoek. Zie detaillering linksonder.
- Drie banen, waarvan één overdekt, op ca. 25 tot 30 Alkmaarsche roeden in de richting van de windroos. Zie detaillering rechtsonder.
(De voor deze tentoonstelling beschikbare afmetingen van de afbeeldingen laten een verdere detaillering helaas niet toe. Raadpleeg desgewenst afbeelding PR 1006018 op www.alkmaar.pictura-dp.nl, te zoeken onder Beeldcollectie.)

De lengte van de Alkmaarsche roede is niet precies bekend, maar die van de Hondsbosse en Rijpse roede wel. Deze bedroeg 3,42 meter.

Regionaal Archief Alkmaar (PR 1006018)

Bron: Dirk Spijker

Click for large image

francqvanberkhey.jpg

Francq van Berkhey, 1776

Artikel in Natuurlyke Historie van Holland door J. le Francq van Berkey, M.D., Derde Deels, Vyfde Stuk, met Noodige Afbeeldingen te Amsterdam, By Yntema en Tieboel, MDCCLXVI: Handelende over de Oude en Nieuwe Balspelen der Hollanderen, mitsgaders over eenige hunner Uitspanningen

Klik op link onder de afbeelding voor de tekst van dit artikel

Bron: NGA Early Golf

Click for large image

Waarschouwinge_1778.jpg

Waarschouwinge 's Graavenhaage, 1778

Waarschuwing van 16 maart 1778 van de burgemeesters van Den Haag dat geen kolfbanen mogen worden gebouwd zonder uitdrukkelijke instemming vooraf. Dit omdat deze banen 'strekkende tot merkelyke overlast der naast by geleegene Buuren'.

Aardig is de verdeling van de boetes: een derde voor de baljuw, een derde voor de aanzegger en een derde voor de Nederduitsche Gereformeerde Armen in de stad. Prima verdeling...!

Bronnen
• Stichting NGA Early Golf
• Gemeentearchief Den Haag, Keuren en Ordonnantiën van 's Graven-Hage van 28 mai 1736 tot 4 juny 1803. 's-Gravenhage 1803, pagina's 167 en 168

Click for large image

1792.jpg

Verhandeling over het Kolven, 1792

Ets van een kolfbaan (te Amsterdam?) van A. Smit uit 1792. 10,5 x 16,5 cm.

Deze ets is afkomstig van het titelblad van het boekje 'Verhandeling over de Oorsprong van het Kolven, Onderwys in de Manier hoe het Spel gespeelt word, en Ordonnantie op het Kolven. De Nuttigheid van dit Spel boven anderen Speelen aangepreezen. Register der Spreekwoorden, in het Nederduitsch en Fransch. En eindelyk een Naamwyzer der Kolfbaanen binnen en buiten Amsterdam, als ook in verscheide andere Steden en Dorpen. Opgestelt tot vermaak der Liefhebbers.'

Tweede, verbeterde druk, uitgegeven door Jan Roos en Gerbrand Roos, boekverkopers te Amsterdam.
Uitgave eerste druk 1769.

Op blad 4 lezen we:
'Ondertusschen is het in de Dorpen door Landlieden geoeffent, en wat algemeender geworden zynde, zo heeft men vermaak in dat Spel genomen, en bevonden dat het een nuttige oeffening voor het Lichaam was, niet ondienstig voor de gezondheid, en teffens vervrolykende, zoo is de Lief hebbery thans zoo groot geworden, dat ieder een genoegen in het zelve genomen heeft, en nu van oud en jong met eeven veel greetigheid geoeffend wordt. Ons is niet bewust dat het in andere Landen gedaan word, ten zy in Oost en West-Indien, daar het de Hollanders zekerlyk zullen overgebragt hebben.'

Archief Kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis'

Voor zover bekend bevindt zich ook een exemplaar van dit boekje in:
 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, met op de voorzijde de naam Van Ginhoven.
 Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Alhier bevindt zich ook een eerste druk uit 1769.
 De verzameling van G.M. Roding, voormalig directeur van het Natuurhistorisch Museum te Enschede en van het Openlucht Museum te Arnhem.

Literatuur
• Kolven, het plaisir om sig in dezelve te diverteren by C.A.M. (Cees) van Woerden, page 43. SPOU Utrecht, 2002. ISBN 90-5479-051-2
• Catalogus Colf - Kolf - Golf, pagina 93
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 188. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

horace_g_hutchinson___golf.jpg

Rev. Walker, 1795

Eind 18e eeuw verbleef een zekere Rev. Walker een tijdje in Nederland en deed voor zijn Schotse thuisfront verslag over het kolfspel. Hij keek daarbij niet verder dan zijn neus lang was en publiceerde in 1795 een verhaal waarin hij het veel oudere colf aanzag voor toendertijd gespeelde indoor kolf. Rev. Walker is waarschijnlijk de oorzaak van de vermenging van de spelen colf en kolf in de Angelsaksische landen. Regelmatig is naar zijn uitspraken verwezen om aan te tonen dat colf niets met golf te maken had. Dit vanzelfsprekend tot grote geruststelling voor de Schotten!

De tekst van het artikel luidt:
The following account of the Dutch game, called 'Kolf', was very obligingly communicated by the Rev. Mr. Walker, one of the ministers of the Canongate, whose former residence in Holland has enabled him to give a very satisfactory description of that game. The Dutch game called kolf, from which the word golf is derived, as both are probably from the Greek word Κόλαφος, is played in an enclosed rectangular area of about 60 feet by 25. The floor, which is composed of sand, clay and pitch, is made as level as a billiard table, and the inclosing walls are for two feet above the floor faced either with polished stone or sheet lead, that they may cause the ball to rebound with accuracy. At about 8 to 10 feet from each end wall, a circular post of about five inches diameter is placed precisely in the middle of the area with regard to breadth, consequently opposite the one to the other, at the distance of 40 feet or thereby. The balls used in the game are about the size of cricket balls, made perfectly round and elastic, covered with soft leather and sewed with fine wire. The clubs are from three to four feet long, with stiff shafts. The heads are of brass, and the face, with which the ball is struck, is perfectly smooth, having no inclination, such as might have a tendency to raise the ball from the ground. The angle which the head makes with the shaft is nearly the same with that of the putting club used at golf. The game may be played by any number, either in parties against each other, or each person for himself; and the contest is, who shall hit the two posts in the fewest strokes and make his ball retreat from the last one with such an accurate length as that it shall lie nearest to the opposite wall of the area.
The first stroke is made from within a few inches of what is called the 'beginning post', and the player directs his ball as precisely as he can on the opposite one, that he may hit it if possible, computing at the same time the force of his stroke, so that, should he miss it (which from the distance may be supposed to be most frequently the case), his ball may rebound from the end wall, and lie within a moderate distance of the post, and before it, i.e. between the two posts, rather than between the post and the end wall. The reason of preferring this situation of the ball will appear by reflecting how much easier it is in that case to send the ball, after striking the post, back again towards the other one. The skill of the game consists in striking the post in such a way, whether full of otherwise, as may send the ball towards the place where you wish it to rest. It combines the address required both in golf and in billiards. Five points make the game; and such is the difference between a capital and an ordinary player, that the former will give four points of the game and frequently be the winner. This superiority of play I experienced myself at a 'kolf baan' near the Hague, after I had considerable practice in the game, and was, in fact, no mean player. With the advantage of three points I was completely beaten, and even when I got four, I could hardly preserve any tolerable equality.
A great advantage of the game of kolf is, that it can be played at all seasons, and in all weather, as the place is as close as a house, while, at the same time by opening the windows, which are very large, you may have a sufficiency of air. There is generally a kind of apartment at one end of the kolf baan, two or three steps higher than the floor, where spectators may enjoy the sight of the game, so far as the clouds of tobacco smoke, with which they commonly fill it, will allow.
Clearly golf is no more kolf than cricket is poker.
The essence of golf is the striking by two parties, each of his own ball, to a series of given points - in golf 'holes'. This is clearly distinct from any game in which each party strives to strike the same ball to opposite points, as in hockey or shinty. But we shall see that, in the form of golf still played in Belgium, both parties play with the same ball. One endeavours to reach the given point in a certain number of strokes. The other is allowed one back stroke out of three. Here we touch the place where golf is differentiating itself from such games as hockey and polo. Let each party have as many strokes as he can get, and we have hockey. Let each play his own ball, and neither of them touch his opponent's ball, and we have golf, or pell mell, jeu de mail.

De verwijzing naa het Nieuwgriekse woord Κόλαφος is evenmin juist. Κόλαφος betekent weliswaar 'klap', maar in de betekenis van 'oorvijg' of 'klap in het gezicht'. Omdat colf en kolf nooit bekend zijn geweest in Griekenland (of andere Griekstalige gebieden) en golf daar pas in de negentiende eeuw is geïntroduceerd, moet worden aangenomen dat er geen Griekse oorsprong ligt in de etymologie van deze woorden.

Zie ook: http://books.google.fr/books?id=7mjUVOUfI2oC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (vanaf pagina 28 onderaan).

Bron: Geert & Sara Nijs

Click for large image

Reglement_1800.jpg

Kolfreglement, ca 1800

Reglement op het Kolfspel, zoo als hetzelve door geheel het Rijk heen wordt gespeeld uit ca. 1800.

Dit document bestaat uit drie delen:
- Verklaring van eenige woorden en spreekwijzen, bij het spel in gebruik;
- Speelwetten;
- Een (moraliserend) gedichtje:

'T gezonde kolfspel mag den speellust veilig wekken;
Mag tot verpoozing van den ijveraar verstrekken,
Dan, dat geen twisterij 't vermaak daarvan vergalt,
'T geen door dien eerlijk speelt ook niet gebeuren zal,
De speler moet zich naar de wet van 't spel gedragen,
Dan valt er geen verschil; dan valt er niet te klagen,
Hij die de wet, uit zucht tot twisten, wederlegd,
Zie, door elks weigering, zich 't gezellig spel ontzegd.

Dit kolfreglement is een uitgave van H. Moolenijzer uit Amsterdam en was te koop voor vijrenhalve stuivers.

Bron: Stichting Early Golf, Dirk Spijker

Literatuur
• Games for Kings & Commoners, Part Two, p. 188. 2014. ISBN 978-2-9540069-2-5 (choullaetclava@orange.fr)

Click for large image

img.do.jpg

Leeuwarder Courant, 1813

Kolfaankondiging uit de Leeuwarder Courant van 23 juli 1813.

Ook in Friesland is er vroeger in ca. 20 plaatsen gekolfd, voornamelijk eind 18e eeuw. Na 1850 waren er nog maar een paar banen in Friesland en in 1923 werd in Bolsward de laatste Friese kolfbaan gesloten.

De hier getoonde kolfaankondiging is de eerste in een lange reeks die vanaf juli 1813 in de Leeuwarder Courant verschenen. Los van de vele 'nader te bepalen prijsen en premiën' liegen de te winnen prijzen er niet om. We treffen aan zilveren en verlakte tabaks- en snuifdozen, 'fraaije pendules', gouden horloges, zilveren kurkentrekker, komfoor, lepels en vorken en inktstel, zijden paraplui, kaasstolp, botervlootjes en karaffen.

De hier vermelde tekst luidt:
K O L F P A R T Y.
Met voorkennis van des MAIRE der STAD FRANEKER, zal men, op ZATURDAG den 31 JULY 1813, des namiddags ten twee uren, laten VERKOLVEN, en aan de winners vereren, EENE FRAAIE ZILVEREN TABAKSDOOS tot prys, en een dito KURKENTREKKER tot een premie.
De liefhebbers, welke naar dezen prys en naar deze premie mogen willen mededingen, worden verzocht, hunne namen te laten inschryven, ten huize van A. Jouwersma voornoemd, op gezegden dag des morgens van elf tot één uur.

Leeuwarder Courant (www.archiefleeuwardercourant.nl)

Click for large image

franeker_1818.jpg

Franeker, Leeuwarden, 1818

Twee aankondigingen van een kolfpartij in de Leeuwarder Courant van 17 juli 1818.

De teksten luiden:

K O L F P A R T Y.
Met goedkeuring van den Wel Ed. Heeren Birgemeesteren, is de koffijschenker ANNE JOUWERSMA, te Franeker, van voornemen, door eenige liefhebbers, ten zijnen huize, op den 28 dezer maand Julij, des morgens ten 10 uren, te laten VERKOLVEN: Eene fraaije ZILVEREN TABAKSDOOS tot Prijs, en eene dito GOUDEN HOROLOGIE-SLEUTELTJE tot Premie.
De Kolvers, welke naar deze Prijs en Premie genegen mogten zijn te dingen, worden verzocht des daags te voren, het zij in persoon of met vrachtvrije brieven, hunne namen en woonplaatzen aan voornoemde Koffijschenker ANNE JOUWERSMA aantegeven; zullende na den 27 er geene aangaaf meer in aanmerking komen.

Met vereischte permissie, zullen eenige Liefhebbers op Zaterdag den 18 Julij 1818, des morgens precies ten elf uren, ten huize van G.v.d. ZEEF, kastelein op de Grachtswal bij Leeuwarden, laten verkolven, en aan de winnaars te vereeren: EENE FRAAIJE ZILVEREN TABAKSDOOS als Prijs, en een FRAAIJE PREMIE. De Kolvers welke verkiezen hier na mede te dingen, worden verzocht zich des avonds te voren, met gefrankeerde Briefjes aan te geven.

Bron: Leeuwarder Courant, Mark Aberkrom

Click for large image

Dictonary_001.jpg

Dictionary, 1827

Passage uit 'A Dictionary of the English language' door Samuel Johnson, 1827.

Bron: Early Golf, catalogus van de reizende tentoonstelling
Early Golf Tour 2004/2005, verzorgd door de Stichting Early Golf

Click for large image

X90337---216602_.jpg

Kolfbaan Sic Semper (Utrecht), ca. 1835

Grondteekening Opstand en Doorsnede

Plattegrond en opstanden van de voor- en zijgevel van de kolfbaan van de Sociëteit Sic Semper (Maliebaan /hoek Nachtegaalstraat) te Utrecht, toen nog niet gevestigd op de hoek van de Runnebaan (thans: Nieuwe Gracht) en de Trans.
Volgens de tekening mat de baan 90 x 24 (Utrechtse atads-) Voeten = 24,12 x 6,43 m (volgens opgave Meertensinstituut/KNAW). Het valt op dat rond de kolfbaan geen loopruimte voor toeschouwers aanwezig was.

Datering: 1830 - 1840

Pen in bruinzwart, penseel in kleur (waterverf). 71,5 x 41 cm

Bron: Do Smit, Het Utrechts Archief (inv. 216602; negatief X 90337)

Click for large image

middelburg_1836.jpg

Reglement Middelburg, 1836

Reglement voor het Kolf-gezelschap buiten de Koepoort der stad Middelburg

Ter drukkerij van De Gebroeders Abrahams, 1836

Let op
Inhoud van dit reglement is niet beschikbaar in het webmuseum

Veiling
Burgersdijk & Niermans te Leiden, Auction 345, 9-10 mei?May 2017, lot 343

Bron: Chris Teulings, Do Smit

Click for large image

18420712_.jpg

Veilingcatalogus, 1842

Vanaf 12 juli 1842 werden de resterende spullen van het voormalige St. Lucasgilde geveild. De veilingcatalogus bevindt zich nog in het Stadsarchief Amsterdam. Uiteraard is maar een zeer klein deel van de kavels uit de boedel van het gilde. Meer dan 90% van de kavels betreft gewone huis-, tuin- en keukenkavels van de Amsterdamse bevolking. En hier zit dit kolfkaveltje tussen.

Bron: Chris Teulings

Click for large image

franeker_1846.jpg

Franeker, 1846

Advertentie in de Leeuwarder Courant ergens in juli 1846.

Bron: Leeuwarder Courant, Mark Aberkrom

Click for large image

Workum_1847.jpg

Workum, 1847

Advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 september 1847.

Let op de geweldige prijzen: een zilveren tabaksdoos plus nader te bepalen premie (...!) en diverse zilveren suikerstrooiers.

Bron: Leeuwarder Courant, Mark Aberkrom

Click for large image

RP-P-OB-87.856_.jpg

Kermiswens, 1856

Kermisprent van de Amsterdamse courantombrengers voor het jaar 1856. Courant-Ombrengers Kermis-Wensch, opgedragen aan de Ingezetenen der Stad Amterdam. 8 September 1856 (Ombrengers van couranten zijn krantenbezorgers)

Bovenaan drie afbeeldingen ontleend aan boeken: links bedrijvigheid langs een gracht, in het midden de Muiderpoort (...?) en rechts heren op een kolfbaan. Deze laatste prent is eerder als kopergravure gebruikt in het boek De Nederlanden uit 1841 (zie hett album Prenten, tekeningen, gravures in dit tijdvak).
Onder de afbeeldingen en de titel een gedicht in drie kolommen.
Onderaan: Van de courantombrengster: wed. Martijns

Prentmaker is anoniem. De drukker is F.G.L. Horst (vermeld op object). Vervaardigd te Amsterdam. Tekst in boekdruk; afbeelding als houtgravure. Papier. 493 x 393 mm

Rijksmuseum, Amsterdam (RP-P-08-87856)

Bron: Do Smit

Click for large image

PurmerenderCourant1866.jpg

Purmerender Courant, 1866

Hoe populair was kolven in de negentiende eeuw? In de Purmerender Courant van 31 oktober 1866 stonden zes
(...!) advertenties onder elkaar over het onderwerp 'prijskolven'.

Bron: http://waterland.courant.nu/

Click for large image

Schagen_1863_portland_kolfbaan.jpg

Opening kolfbaan, 1863

Advertentie in de Schager Courant op 30 april 1863.

Met de uitvinding van Portlandcement in het begin van de 19e eeuw in Groot-Brittannie ontstond de mogelijkheid om de vloeren van kolfbanen uit te voeren in beton. Maar het duurde nog even voordat Portlandcement hiervoor zou worden toegepast. Het patent op Portlandcement werd in 1824 aan de Brit Joseph Aspdin verleend.

Portlandcement bestaat voor minimaal 90% uit portlandklinker (een helffabrikaat gewonnen door sintering van kalksteen, klei en schalie), voor maximaal 5% uit gips (waardoor de uithardingstijd bepaald wordt), en voor 5% uit andere toeslagstoffen.

Tegenwoordig wordt Portlandcement vooral toegepast in de productie van geprefabriceerd beton.

Bron: Dirk Spijker | Schager Courant

Click for large image

schotel.jpg

Schotel, 1869

Artikel in Het Maatschappelijk Leven onzer Vaderen in de Zeventiende Eeuw, beschreven door Dr. G.D.J. Schotel. Met Platen. Haarlem, A.C. Kruseman, 1869: Hoofdstuk XI, Kaatsen, Klossen, Kegelen, Maliën, Kolven

Klik op de link onder de afbeelding voor de tekst van dit hoofdstuk

Bron: NGA Early Golf

Click for large image

Prinses-Marie-1877.jpg

Ledenlijst, 1877

Ledenlijst van de kolf sociëteit 'Prinses Marie' te Goes, opgericht in 1877.

Naast 'De Prins van Oranje' is dit de tweede kolf sociëteit te Goes.

Bron: archief kolfclub 'Utrecht St. Eloyen Gasthuis' en het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes. Foto van 3 juni 1981.

Click for large image

NPC_1879.jpg

Nieuwe Purmerender Courant, 1879

Advertentie van een metaaldgieterij uit Hoorn in de Nieuwe Purmerender Courant van 24 juli 1879.

Tekst:
KOPER- en
Metaalgieterij

W. Venverloo te Hoorn, beveelt zich
aan tot het vervaardigen van alle soorten van
Gietwerken en inzonderheid voor Molens en
Machines, waarvoor jarenlang wordt ingestaan.
Steeds voorhanden koperen Kolfklieken
in drie verschillende soorten.

Bron: http://waterland.courant.nu/index.php?page=0&mod=krantresultaat&q=kolfkliek&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=score+desc

Click for large image

Merlijn_02.jpg

Merlijn, 1880

In 1880 verscheen bij uitgeverij E.J. Brill te Leiden het boek 'Jacob van Maerlants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter Handschrift', uitgegeven door J. van Vloten.

Bij de voorbereidingen voor de onderhavige webtentoonstelling 'Colf & Kolf, van 1200 tot heden' in 2008 bleek deze transcriptie van 'Boeck Merlijn' de oudst bekende verwijzing naar het colfspel te bevatten. Tot medio 2008 werd algemeen aangenomen dat de ordonnantie uit 1360 uit Brussel het oudst bekende verwijzing naar het colfspel bevatte.

Particulier bezit.

Zie voor een uitgebreide verhandeling het album Anno 1261 - de oudst bekende verwijzing naar het colfspel in de galerie 1200-1450.

Click for large image

1882-1.jpg

Feestprogramma 'De Vier Eenen', 1882

Feestprogramma der Sociëteit 'De Vier Eenen', voor Woensdag 29 November 1882

Bron: Joop & Ayolt Brongers

Click for large image

Haarlem_1883.jpg

Haarlem, 1883

Advertentie met kop in 'gotisch' schrift in de Purmerender Courant van begin juni 1883. Let ook hier op de hoge waarde van de prijzen!

De tekst luidt:
Nationale Kolfwedstrijd
te Haarlem,
te houden op Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Juni 1883, in de Societeit 'Vereeniging' om Prijs en Premiën in Zilver, ter waarde van 260,- gulden.
Belanghebbenden, die aan deze wedstrijd wenschen deel te nemen, worden verzocht zich door franco kennisgeving en onder overmaking van een postwissel groot 2,50 gulden te willen aanmelden bij den ondergeteekende, terwijl alsdan kosteloos een reglement voor den kolfwedstrijd zal worden toegezonden.
Inwoners van Haarlem en die uit aangrenzende gemeenten geen Lid van genoemde Societeit zijnde, worden tot dezen wedstrijd niet toegelaten.
Namens het Bestuur der Haarlemsche Kolfclub 'Keer niet',
De Secretaris,
P. Piepenbrink.
Groote Houtstraat 98.

Bron: Purmerender Courant, Mark Aberkrom

Click for large image

1884-1.jpg

Programma 'De Vier Eenen'. 1884

Programma van het feest der sociëteit 'De Vier Eenen' te geven op Dinsdag 22 Januari 1884, 's avonds om 7 uur, in het lokaal van Mejuffrouw de Wed. SMIT te Spanbroek, met medewerking van HET HOORNSCH MUZIEKKORPS, onder directie van den Heer JONGBLOET EN de Soliste Mej. G.C. Gorter, leerlinge van het Conservatoire te KEULEN, (Piano) en Mej. M.B. van Balen Blanken, van BENNINGBROEK, (Zang.)

Bron: Joop & Ayolt Brongers


Webmuseum and Digital Archive Colf & Kolf © Koninklijke Nederlandsche Kolfbond | Koninklijke Nederlandse Golf Federatie